Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

İtfaiye Raporu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İtfaiye Raporu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Müracaat formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri‘nden veya internet sitelerinden temin edilebilir)
  • Yetkilinin İmza sirküleri ya da vekâletname
  • İlgili yerin kira kontratı

Bazı belediyelerde bunlara ek olarak şu belgeler de istenebilmektedir:

  • Yapı kullanma izin belgesi
  • Numarataj belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi

İtfaiye Uygunluk Belgesinin Amacı Nedir?

İtfaiye raporunun amacı; kamu kurumları, özel kuruluşlar veya gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek bir yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını gerçekleştirmektir.

Güncel Yangın Yönetmeliği’ni incelemek için tıklayınız.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email