Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Yangın Yönetmeliği Nedir?

Yangın Yönetmeliği Nedir?

Yangın yönetmeliği tüm yapı türlerinde yangın riskinin en aza indirilmesi, çıkan yangın tehlikesinden kaynaklı can ve mal kayıplarını en aza indirgemek ve mümkünse önlemek için yapılması gerekenlerin yer aldığı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‘in genel anlamda bilinen adıdır.

Yangın Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

Yangın yönetmeliğinin amacı kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Yönetmeliğinin Kapsamı Nedir?

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik; her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, aynı zamanda da yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar.

Yangın Yönetmeliğinde Belirlenen Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Nelerdir?

Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasında;

 • Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler
 • Yatırımcı kuruluşlar
 • Yapı sahipleri
 • İşveren veya temsilcileri
 • Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar
 • Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri

görevli, yetkili ve sorumludur.

Cezai Sorumluluk

Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur.

Yangın Yönetmeliği Detayları

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik detaylarında aşağıdaki konularda hüküm belirtilmiştir.

 • Binalar kullanım amaçlarına ve tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmıştır.
 • Tüm binaların inşa aşamasında sağlaması gereken temel özellikler detaylandırılmıştır.
 • Binaların kullanım amaçlarına göre sağlaması gereken kriterler sıralanmıştır.
 • Binalarda bulunacak ekipman ve tesisat çeşidine göre uygulanması gereken şartlar detaylandırılmıştır.
 • Binalarda bulunacak özel amaçlı bölmelere göre uygulanması gerekenler detaylandırılmıştır.
 • Acil durumlarda kullanılmak üzere bulundurulması ya da yapılması zorunlu tutulan ekipman ya da yapı bölmeleri ve bu bölmelerin şartları detaylandırılmıştır.
 • Yangın tehlikesine karşı alınması gereken önlemler, yangın esnasında müdahale edecek kamu kurumunun kullanımına sunulacak ekipman ve tesisatların sağlaması gereken kriterler detaylandırılmıştır.
 • Belli büyüklük ya da kapasitedeki yapılarda kurulması gereken ekipler, ekiplerin özellikleri, görevleri ve çalışma esasları detaylandırılmıştır.
 • Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığının kontrolünden sorumlu birim ve kişiler belirtilmiştir.
 • Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırım ve cezalar belirtilmiştir.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email